كارگزيني هيأت علمي يكي از بخشهاي دانشگاه مي باشد كه زير مجموعه معاونت آموزشي قرار دارد.

 

اين مجموعه داراي سه نفر پرسنل مي باشد كه امور مربوط به اعضا هیات علمي و حق التدريس واحد را انجام مي دهند.

 

 

شرح فعاليتهاي كارگزيني هيات علمي

 

- صدور احكام كارگزيني اعضاء هيات علمي

- نظارت بر اجراي قوانين مربوط به افزايش حقوق و مزاياي اعضاء هيات علمي واحد

- نظارت بر اجراي ضوابط در انتخاب مديران اجرايي و مديران گروه و صدور ابلاغ ها و احكام حقوقي مربوطه

- اجراي قوانين هیأت بدوی انتظامي هيات علمي و مدعو به عنوان دبير هیأت بدوی انتظامي

- اجراي قوانين مربوط به ترفيع (ارتقاء پايه) به عنوان عضو كميته ارتقاء پايه

- انجام مراحل ارتقاء مرتبه و تبديل وضعيت اعضاء هيات علمي

- انجام امور مربوط به بورس تحصيلي اعضاء و عقد قراردادهاي مربوطه

- نظارت بر اجراي ضوابط قانوني مربوطه در امر رعايت حداقل و حداكثر سقف تدريس

- نظارت بر تخصيص دروس مختلف به اساتيد با توجه به رشته و گرايش تحصيلي آنها

-نظارت بر انتخاب مدرس دروس مختلف از طريق گروه هاي آموزشي ذيربط

- نظارت بر اعطاء تسهيلات مالي مختلف به اعضاء هيات علمي

انجام كليه مكاتبات مربوط به متقاضيان بورس و طرح مشمولان

صدور گواهي تدريس-تنظيم ابلاغ مديريتي اعضاي هيأت علمي-

 اخذ تأييديه مدارك و ريزنمرات تحصيلي متقاضيان عضويت هيأت علمي و حق التدريس-

 ارسال پرونده متقاضيان به هيأت اجرايي جذب

-انجام كليه مكاتبات رفاهي و