شرح فعاليتهاي كارگزيني هيات علمي

 

- نظارت بر اجراي دقيق بخشنامه هاي آموزشي

- صدور احكام كارگزيني اعضاء هيات علمي

- تهيه ليست حق التدريس تمامي اعضاء هيات علمي و مدعو

- نظارت بر اجراي قوانين مربوط به افزايش حقوق و مزاياي اعضاء هيات علمي واحد

- نظارت بر اجراي ضوابط در انتخاب مديران اجرايي و مديران گروه و صدور ابلاغ ها و احكام حقوقي مربوطه

- نظارت بر روند حضور اعضاء هيات علمي و مديران واحد در محل كار و در كلاس درس

- اجراي قوانين كميته انتظامي هيات علمي و مدعو به عنوان دبير كميته انتظامي

- اجراي قوانين مربوط به ترفيع (ارتقاء پايه) به عنوان عضو كميته ارتقاء پايه

- انجام مراحل ارتقاء مرتبه و تبديل وضعيت اعضاء هيات علمي

- انجام امور مربوط به بورس تحصيلي اعضاء و عقد قراردادهاي مربوطه

- نظارت بر اجراي ضوابط قانوني مربوطه در امر رعايت حداقل و حداكثر سقف تدريس

- نظارت بر تخصيص دروس مختلف به اساتيد با توجه به رشته و گرايش تحصيلي آنها

-نظارت بر انتخاب مدرس دروس مختلف از طريق گروه هاي آموزشي ذيربط

-نظارت بر تكميل واحدهاي موظفي همكاران هيات علمي و رعايت اولويت در تخصيص دروس اضافي به اساتيد غير

-هيات علمي بر اساس مدرك تحصيلي مرتبه علمي و سوابق تحصيلي

- همكاري با معاونت پژوهشي در جذب و استخدام متخصصين مشمول خدمت وظيفه

- نظارت بر اعطاء تسهيلات مالي مختلف به اعضاء هيات علمي

- استعلام مدارك تحصيلي ارائه شده و ريز نمرات تمامي اعضاء هيات علمي و مدعو از دانشگاه هاي محل تحصيل آنها