مدارک لازم جهت در خواست ریز نمرات:

·         در خواست شخصی

·         کپی از اصل مدرک

·         کپی شناسنامه

·         کپی کارت پایان خدمت(برادران)

·         تهیه فیش بانکی طبق بخشنامه