مراحل فراغت از تحصیل

·         دریافت پرونده های فارغ التحصیلان از آموزش

·         بررسی سوابق تحصیلی مطابق با آیین نامه آموزشی

·         در صورت دارا بودن نقص آموزشی عودت به کارشناس ذی ربط جهت رفع مورد در غیر این صورت اعلام تاریخ مراجعه جهت تحویل برگه تسویه حساب

·         صدور گواهی نامه موقت

·         صدور دانشنامه و ارسال به سازمان  مرکزی جهت تایید.