لیست رشته‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph. D)
 

ردیف

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

1

زبان و ادبیات فارسی

حسابداری

2

زبان و ادبیات عرب

مدیریت ورزشی

3

آموزش زبان انگلیسی

مدیریت آموزشی

4

تکنولوژی آموزشی

فیزیولوژی ورزشی

5

روان شناسی بالینی

زبان شناسی

6

روان شناسی عمومی

روانشناسی

7

علوم اقتصادی -توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

حقوق خصوصی

8

مدیریت بازرگانی-کارآفرینی

علوم سیاسی- مسایل ایران

9

مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی

علوم و مهندسی منابع آب-منابع آب

10

مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین الملل

فیزیک

11

مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی

ژنتیک و به نژادی گیاهی

12

مدیریت کسب و کار-سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

مهندسی عمران-سازه

13

مدیریت کسب و کار -بازاریابی

حقوق بین الملل

14

مدیریت بازرگانی

رشته‌های دکتری واحد پردیس وعلوم تحقیقات

15

مدیریت آموزشی

مهندسی برق-قدرت

16

حسابداری

حقوق کیفری وجرم شناسی

17

رفتار حرکتی-یادگیری و کنترل حرکتی

مدیریت بازرگانی بازاریابی

18

رفتار حرکتی-آموزش تربیت بدنی

 

19

جغرافیا و برنامه ریزی شهر

 

20

مشاوره-مشاوره خانواده

 

21

مشاوره-مشاوره مدرسه

 

22

حقوق بین الملل

 

23

حقوق خصوصی

 

24

حقوق عمومی

 

25

روابط بین الملل

 

26

علوم سیاسی

 

27

مطالعات منطقه ای

 

28

مهندسی برق

 

29

مهندسی برق- مخابرات میدان و موج

 

30

مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

 

31

مهندسی برق- مخابرات سیستم

 

32

مهندسی برق- میکرو نانو الکتریک

 

33

مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک

 

34

فیزیک – حالت جامد

 

35

فیزیک-ماده چگال

 

36

فیزیک -فیزیک نجومی

 

37

شیمی- شیمی تجزیه

 

38

ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات

 

39

ریاضی کاربردی-بهینه سازی

 

40

ریاضی کاربردی-آنالیز عددی

 

41

ریاضی کاربردی-ریاضی مالی

 

42

مهندسی مکانیک -ساخت و تولید

 

43

مهندسی عمران-سازه

 

44

مهندسی -عمران زلزله

 

45

علوم دامی-تغذیه طیور

 

46

علوم و مهندسی باغبانی گیاهان زینتی

 

47

مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی کشاورزی

 

48

ژنتیک وبه نژادی گیاهی

 

49

مهندسی معماری

 

50

علوم و مهندسی آب - منابع آب

 

51

اگرو تکنولوژی- فیزیولوژی گیاهان زراعی

 

 

رشته‌های کارشناسی ارشد واحد پردیس علوم تحقیقات

 

52

مدیریت بازرگانی -بازاریابی

 

53

مهندسی برق –سیستمهای قدرت

 

54

حقوق جزا وجرم شناسی