لیست رشته‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph. D)
 

ردیف

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

1

زبان و ادبیات فارسی

حسابداری

2

زبان و ادبیات عرب

مدیریت ورزشی

3

آموزش زبان انگلیسی

مدیریت آموزشی

4

تکنولوژی آموزشی

فیزیولوژی ورزشی

5

روان شناسی بالینی

زبان شناسی

6

روان شناسی عمومی

روانشناسی

7

علوم اقتصادی -توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

حقوق خصوصی

8

مدیریت بازرگانی-کارآفرینی

علوم سیاسی- مسایل ایران

9

مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی

علوم و مهندسی منابع آب-منابع آب

10

مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین الملل

فیزیک

11

مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی

ژنتیک و به نژادی گیاهی

12

مدیریت کسب و کار-سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

مهندسی عمران-سازه

13

مدیریت کسب و کار -بازاریابی

حقوق بین الملل

14

مدیریت بازرگانی

مالی -گرایش مهندسی مالی

15

مدیریت آموزشی

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازار یابی

16

حسابداری

شهرسازی 

17

رفتار حرکتی-یادگیری و کنترل حرکتی

 

18

رفتار حرکتی-آموزش تربیت بدنی

رشته‌های دکتری واحد پردیس وعلوم تحقیقات

19

جغرافیا و برنامه ریزی شهر

مهندسی برق-قدرت

20

مشاوره-مشاوره خانواده

حقوق کیفری وجرم شناسی

21

مشاوره-مشاوره مدرسه

مدیریت بازرگانی بازاریابی

22

حقوق بین الملل

 

23

حقوق خصوصی

 

24

حقوق عمومی

 

25

روابط بین الملل

 

26

علوم سیاسی

 

27

مطالعات منطقه ای

 

28

مهندسی برق

 

29

مهندسی برق- مخابرات میدان و موج

 

30

مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

 

31

مهندسی برق- مخابرات سیستم

 

32

مهندسی برق- میکرو نانو الکتریک

 

33

مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک

 

34

فیزیک – حالت جامد

 

35

فیزیک-ماده چگال

 

36

فیزیک -فیزیک نجومی

 

37

شیمی- شیمی تجزیه

 

38

ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات

 

39

ریاضی کاربردی-بهینه سازی

 

40

ریاضی کاربردی-آنالیز عددی

 

41

ریاضی کاربردی-ریاضی مالی

 

42

مهندسی مکانیک -ساخت و تولید

 

43

مهندسی عمران-سازه

 

44

مهندسی -عمران زلزله

 

45

علوم دامی-تغذیه طیور

 

46

علوم و مهندسی باغبانی گیاهان زینتی

 

47

مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی کشاورزی

 

48

ژنتیک وبه نژادی گیاهی

 

49

مهندسی معماری

 

50

علوم و مهندسی آب - منابع آب

 

51

اگرو تکنولوژی- فیزیولوژی گیاهان زراعی

 

 

رشته‌های کارشناسی ارشد واحد پردیس علوم تحقیقات

 

52

مدیریت بازرگانی -بازاریابی

 

53

مهندسی برق –سیستمهای قدرت

 

54

حقوق جزا وجرم شناسی