دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 
ردیف کارشناسی ارشد دکترای تخصصی
1 ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات مهندسی عمران-سازه
2 مهندسی مواد -شناسایی و انتخاب موادمهندسی حقوق خصوصی
3 مهندسی مکانیک -ساخت و تولید حقوق عمومی
4 شیمی- شیمی تجزیه محیط زیست-آلودگی محیط زیست
5 زبان و ادبیات فارسی علوم سیاسی- مسایل ایران
6 زبان و ادبیات عرب فیزیولوژی ورزشی-قلب و عروق و تنفس 
7 آموزش زبان انگلیسی مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
8 تکنولوژی آموزشی حسابداری
9 روان شناسی بالینی مدیریت ورزشی -مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش
10 روان شناسی عمومی مدیریت ورزشی
11 حقوق بین الملل فیزیولوژی ورزشی
12 حقوق خصوصی مدیریت ورزشی -مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویداد های ورزشی
13 حقوق عمومی فیزیک
14 روابط بین الملل اصلاح نباتات
15 علوم سیاسی علوم و مهندسی منابع آب-منابع آب
16 مطالعات منطقه ای علوم و صنایع غذایی
17 علوم اقتصادی -توسعه اقتصادی و برنامه ریزی مدیریت اموزشی
18 مدیریت بازرگانی-کارآفرینی ژنتیک و به نژادی گیاهی
19 مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی مدیریت مالی 
20 مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین الملل معماری
21 مدیریت بازرگانی مهندسی شیمی
22 مدیریت آموزشی زبان شناسی
23 مدیریت بازرگانی-بازاریابی شهرسازی
24 مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی مدیریت صنعتی
25 حسابداری روانشناسی
26 رفتار حرکتی-یادگیری و کنترل حرکتی مشاوره
27 رفتار حرکتی-آموزش تربیت بدنی مهندسی برق-الکترونیک
28 جغرافیا و برنامه ریزی شهری-آمایش شهری مهندسی برق-قدرت
29 جغرافیا و برنامه ریزی شهری-محیط زیست شهری حقوق کیفری و جرم شناسی
30 جغرافیا و برنامه ریزی شهری-بهسازی و نوسازی شهری حقوق بین الملل عمومی
31 جغرافیا و برنامه ریزی شهری-برنامه ریزی مسکن  
32 مشاوره و راهنمایی  
33 مشاوره-مشاوره خانواده  
34 مشاوره-مشاوره مدرسه  
35 مهندسی برق- شبکه های مخابراتی  
36 مهندسی برق-مخابرات امن و رمزنگاری  
37 مهندسی برق- مخابرات میدان و موج  
38 مهندسی برق-سامانه های برقی حمل و نقل  
39 مهندسی برق-برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی  
40 مهندسی برق-سیستم های قدرت  
41 مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی  
42 مهندسی برق- مخابرات سیستم  
43 مهندسی برق-افزارهای میکرو نانو الکتریک  
44 مهندسی برق-سیستم های الکترونیک دیجیتال  
45 مهندسی برق-مخابرات نوری  
 46 مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک  
47 مهندسی عمران-سازه  
48 مهندسی -عمران زلزله  
49 علوم دامی-تغذیه طیور  
50 علوم و مهندسی باغبانیگیاهان زینتی  
51 مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی کشاورزی  
52 مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات  
53 فیزیک  حالت جامد  
54 فیزیک- اتمی و مولکولی  
55 مهندسی معماری  
56 ریاضی کاربردی-بهینه سازی  
57 ریاضی کاربردی-آنالیز عددی  
58 ریاضی کاربردی-ریاضی مالی  
59 مهندسی مکاترونیک-ارتباط جنبی انسان با کامپیوتر  
60 مهندسی مکاترونیک   
61 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار  
62 مهندسی فن آوری اطلاعات -شبکه های کامپیوتری  
63 بیو شیمی بالینی  
64 مهندسی زراعت  
65 علوم و مهندسی آب - منابع آب  
66 مدیریت اجرایی  
67 مدیریت صنعتی  
68 مدیریت بازرگانی -مدیریت استراتژیک  
69 مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی  
70 مهندسی شیمی -علوم و صنایع غذایی  
71 جغرافیا و برنامه ریزی شهری  
72 مدیریت کسب و کار-سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات  
73 مدیریت کسب و کار -بازاریابی  
74 حقوق جزا و جرم شناسی  
75 ریاضی کاربردی -معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی  
76 فیزیک -فیزیک نجومی