تقویم آموزشی دانشگاه
 برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه  نیمسال دوم بهمن ماه 1399