ریئس کارگزینی هیات علمی

نام و نام خانوادگی: دکتر سوسن لائی

سمت: مدیر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

رشته تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی

:آدرس ایمیل

 s_laei@iauksh.ac.ir

                                                                                                     

 

مینا جنتی

 کارشناسی :تحصیلات

پست سازمانی: کارگزینی هیات علمی

 

 

 

فرشته امیری

تحصیلات: کارشناسی ارشد

پست سازمانی: کارگزینی هیات علمی