دکتربابک کرمی  (رئیس کارگزینی)                                                                                                       

  مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

  مرتبه علمی: استایار پایه 10

  رشته تحصیلی:مکانیزاسیون کشاورزی

  شماره تماس داخلی: 

 bkarami10380@yahoo.comپست الکترونیکی:

فریبا گودرزی

 کارشناسی ارشد مدیریت :تحصیلات

پست سازمانی: کارگزینی هیات علمی

 

 

 

مژگان دزفولی نژاد

تحصیلات: کارشناسی مدیریت آموزشی

پست سازمانی: کارگزینی هیات علمی