دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 

ردیف

مقطع کارشناسی پیوسته

مقطع کارشناسی ناپیوسته

1

زیست شناسی سلولی و ملکولی

حسابداری

2

حسابداری

مدیریت بازرگانی

3

علوم سیاسی

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

4

علوم تربیتی

آموزش و پرورش ابتدایی

5

مدیریت بازرگانی

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

6

علوم ورزشی

مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

7

شیمی

مهندسی  فن آوری صنایع شیمایی

8

مهندسی شیمی

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

9

شیمی کاربردی

مهندسی اجرایی عمران

10

شیمی محض

معماری

11

مهندسی برق

آموزش زبان انگلیسی

12

مهندسی صنایع

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

13

مهندسی کامپیوتر

آموزش دینی و عربی

14

مهندسی معماری

علوم اطلاعات و دانش شناسی

15

آموزش زبان انگلیسی

اموزش ریاضی

16

مهندسی مکانیک

امار

17

علوم و مهندسی صنایع غذایی

مهندسی فن آوری مکانیک ماشین های راهسازی و راهداری

18

روانشناسی

مهندسی تکنولوژی سیستم های سخت افزاری رایانه

19

فیزیک

مهندسی آبیاری

20

زبان و ادبیات فارسی

مهندسی ماشین های کشاورزی

21

زبان و ادبیات عربی

مهندسی تولیدات دامی

22

اقتصاد

مهندسی تولیدات گیاهی – باغبانی

23

جغرافیا

مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی

24

'گردشگری

مهندسی منابع طبیعی شیلات

25

علم اطلات و دانش شناسی

ارتابطات تصویری

26

ریاضیات و کاربردها

مهندسی شهرسازی

27

آمار

 

28

علوم و مهندسی شیلات

 

29

مهندسی علوم دامی

 

30

علوم و مهندسی آب

 

31

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

 

32

مهندسی مکانیک بیوسیستم

 

33

مهندسی تولیدو ژنتیک گیاهی

 

34

اقتصاد کشاورزی

 

35

مشاوره- مشاوره و راهنمایی

 
36

مشاوره