بسمه تعالی

درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران به ارزش 2 واحد نظری برای ورودی های 91 به بعد برای کلیه رشته ها در مقاطع کارشناسی مازاد بر واحد های دوره اجباری بوده و ورودیهای قبل از 91 به جای یکی از دروس اختیاری می توانند آنرا اخذ نمایند و اجباری نیست.و این درس متفاوت با درس تاریخ امامت است.