فرآیند انتخاب واحد  دانشجویان ورودی جدید

1-ثبت نام و تشکیل پروندهدر اداره پذیرش و ثبت نام و اخذ معرفی نامه به گروه

2-مراجه به دانشکده مربوطه

   ثبت نام و تشکیل پرونده در اداره پذیرش و ثبت نام و اخذ معرفی  نامه به گروه

                                    مراجعه به دانشکده مربوطه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی  شماره یک و شماره دو

دانشکده فنی و مهندسی

 دانشکده علوم پایه کشاورزی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی