لیست رشته های بدون آزمون کاردانی ناپیوسته دانشگاه ازاداسلامی واحد کرمانشاه

1 دامپزشکی
2 کاردانی آموزش زبان وادبیات فارسی
3 کاردانی آموزش دینی وعربی
4 کاردانی آموزش زبان انگلیسی
5 کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
6 کاردانی حسابداری
7 کاردانی علوم ورزشی
8 کاردانی علم اطلاعات ودانش شناسی
9 تربیت معلم آموزش علوم تجربی
10 کاردانی فنی برق
11 کاردانی فنی عمران – بتن
12 کاردانی فنی عمران – شبکه وتصفیه خانه آب
13 کاردانی فنی عمران – شبکه وتصفیه خانه فاظلاب
14 تکنولوژی ماشین های کشاورزی
15 کنولوژی آبیاری
16 تکنولوژی مواد غذایی
17 تکنولوژی شیلات
18 تکنولوژی جنگلداری
19 کاردانی امور زراعی وباغی – تکنولوژی تولیدات باغی
20 کاردانی معماری