آشنایی با اداره فارغ التحصیلان

اين قسمت مسئوليت امورفراغت ازتحصيل دانشجويان وصدورمدرك نهايي آنها را برعهده دارد.پروند ه هاي فارغ التحصيلان ازآموزش جمع آوري وپس ازمطابقت با آئين نامه هاي آموزشي در صورت نداشتن مشكل به بخش صدورگواهينامه موقت ودانشنامه در اين قسمت ارجاع مي شود.ودرغير اين صورت جهت رفع نقص به آموزش عودت داده خواهد شد.