در خواست دانشنامه:

دریافت گواهی نامه موقت از دانشجو پس از حداکثر 6ماه از تاریخ صدور آن و تحویل دانشنامه به ذی ربط .