نحوه اخذ مدرک تحصیلی مشمولین:

طبق بخشنامه سازمان مرکزی به شرح زیر می باشد: