بسمه تعالی

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند رعایت تقدم و تأخر دروس با توجه به چارت درسی اعلام شده از طرف گروه به عهده دانشجو می باشد.درصورت عدم رعایت،عواقب به عهده دانشجو بودهو درس یا دروس حذف خواهند شد.