سوالات متداول دکترای تخصصی

 

1. کل واحدهای درسی دوره دکتری تخصصی چه تعداد است؟

دوره دکتری تخصصی در دومرحله صورت می گیرد.

مرحله اول : آموزشی

در این مرحله تا ورودی های سال 93 دوره آموزشی  بین 18 تا 22 واحد با نظر گروه آموزشی و از ورودی های 94 به بعد بین 15 تا 18 واحد درسی نظر گرفته شده است.

مرحله دوم: پژوهشی

این دوره یعنی تدوین رساله که تعداد واحد های آن تا ورودی های 93 بین 18 تا 24 واحد و ورودی های 94 به بعد حداکثر 21 واحددر نظر گرفته شده است.

2. در خصوص دروس جبرانی مقطع دکتری تخصصی به اختصار توضیح دهید.

تا ورودی های 93 تا 10 واحد با نظر شورای گروه آموزشی ولی از ورودی های 94 به بعد 4 واحد جبرانی الزامی و تا سقف 6 واحد بر اساس سند پذیرش که دروسی زیر 33/33 درصد دانشجو در آزمون ورودی نمره کسب کرده اند.

3. نمره قبولی در دکتری تخصصی چند است؟

کلیه دروس جبرانی و اصلی 14 می باشد. 

4. معدل کل ترمی من باید چند باشد تا مشروط نشوم؟

حداقل 16 می باشد.

5. تا چند درس می توان در جلسه امتحان غیبت کرد؟

مطابق بخشنامه شماره 39551/30 مورخ 9/6/95 و نامه شماره 81433/30 مورخ 10/11/95 غیبت در جلسه امتحان در کلیه دروس به منزله غیبت موجه است (از مهر 1395 به بعد).

6. آیا قبولی در یکی از آزمونهای زبان یکی از شروط لازم آزمون جامع دوره دکتراست؟

بله. فقط در صورت اخذ نمره 40 تا 49 آزمون EPT با تعهد در آزمون جامع می توانید شرکت نمائید.

تذکر: دانشجویان ستاد شاهد و ایثارگر در صورت اخذ نمره 35  و در صورت تایید ستاد شاهد و ایثارگر امکانپذیر است.

7. آزمون جامع در چه نیمسالی برگزار می شود؟

بعد از سه ترم آموزشی در نیمسال چهارم

8. آیا دکتری پِژوهش محور دارای کلاس درس است؟

بله ، بین 3 الی 8 واحد با تایید استاد راهنما، گروه و معاون آموزشی دانشگاه

تذکر: این دسته از دانشجویان (دانشجویان پژوهش محور) از گذراندن دروس جبرانی معاف هستند.

9.آیا گذراندن درس وصیت نامه حضرت امام(ره) اجباری است ؟

همه دانشجویان در تمام رشته ها و مقاطع تحصیلی ملزم به گذراندن وصیت نامه حضرت امام(ره) هستند مگر آنکه این درس را در یکی از مقاطع قبلی گذرانده باشند.

10. حداکثر تعداد واحدهای در هر ترم دوره آموزشی دانشجویان آموزش محور  چند واحد است؟

جهت ورودی های 94 به بعد با احتساب دروس جبرانی و اصلی و یا به همراه درس وصیت نامه حضرت امام (ره)  10(ده ) واحد است.

 در صورت هر گونه سوالی دانشجو بایستی به کارشناسان آموزش و خدمات آموزشی دانشکده­ها مراجعه نمایند.