مدارک لازم :
فرم های ثبت نام (پیوست های 1 -2 -3-4- و5)  بصورت کامل تکمیل شود

 1-فر م ها و پیوست های ثبت نام  مربوط به هر مقطع تحصیلی چاپ شده از سایت واحد کرمانشاه ( بصورت مرتب فقط در کاغذ A4 و یک اندازه )

2- تاییدیه ثبت نام اولیه اینترنتی یا کارنامه قبولی                                                                                                    

3-اصل شناسنامه همراه با تصویر از تمام صفحات از هریک  2  برگ

4-اصل کارت ملی همراه با 3 برگ تصویر

        5-   شش  قطعه عکس  4/3 تمام رخ با پشت نویسی مشخصات شناسنامه ای ( همان عکس اسکن شده در سایت ، حضور فرد پذیرفته شده جهت ثبت نام حضوری الزامی  است )

         6 - اصل کارت پایان خدمت (جهت  آقایان) همراه با 2 برگ تصویر                                                                      

( جهت داوطلبان مشمول معافیت تحصیلی صادر می گردد . ثبت نام از  آقایانی که کارت پایان خدمت ندارندو با مدرک کاردانی بــه کارشناسی پیوسته ممنوع می باشد)

*  توجه   * برای دانشجویان مقطع دکتری -  کارشناسی ارشد کارشناسی ناپیوسته ارائه لغو معافیت تحصیلی مقطع قبلی  از دانشگاه مربوطه الزامی است. همراه با یک برگ تصویر

  *  توجه   *  برای دانشجویان انصرافی نیز ارائه لغو معافیت تحصیلی از دانشگاه مربوطه الزامی است. همراه با یک برگ تصویر

7-پوشه

      8- اصل مدرک پایه

   مهم    در صورت آماده نبودن اصل یا موقت مدرک پایه بایستی نامه رسمی به شرح زیر دارای شماره تاریخ و مهر شده از محل تحصیل همراه با چک و سفته   ارائه نماید.

گواهی می شود:

آقای /خانم                   فرزند                                   رشته                             مقطع                            با معدل کل                 در تاریخ                         فارغ التحصیل شده است.

توجه توجه */ کپی یا اسکن  نامه مورد قبول نمی باشد*/

اصل گواهی کارشناسی جهت ثبت نام در کارشناسی ارشد همراه با 4 برگ تصویر(در صورت ارائه گواهی موقت چک یا سفته به مبلغ5 میلیون تومان الزامی است )

اصل گواهی کارشناسی ارشد جهت ثبت نام  دکتری همراه با 4 برگ تصویر (در صورت ارائه گواهی موقت چک یا سفته به مبلغ   15 میلیون تومان الزامی است )

اصل گواهی پیش دانشگاهی یا دیپلم چهار ساله نظام قدیم جهت ثبت نام در کارشناسی پیوسته همراه با 4 برگ تصویر(در صورت ارائه گواهی موقت چک یا سفته به مبلغ  یک میلیون تومان الزامی است )

اصل گواهی فوق دیپلم یا کارشناسی پیوسته جهت ثبت نام در کارشناسی ناپیوسته همراه با 4 برگ تصویر(در صورت ارائه گواهی موقت چک یا سفته به مبلغ   یک میلیون تومان الزامی است )

افردای که تعهد خدمت به آموزش و پرورش دارند تصویر مدرک برابر با اصل شده از  آن اداره همراه  با نامه رسمی مبنی بر تایید مدرک  تحصیلی  الزامی است ضمنا بایستی تعهد خدمت به گونه ای باشد که اصل مدرک پایه جهت فراغت از تحصیل را به واحد کرمانشاه تحویل نمایید در غیر این صورت  مدرکی به شما تعلق نمی گیرد. 

  ارائه شود  در غیر این صورت بدون مدرک پایه و یا نامه مربوطه  از شما ثبت نام به عمل نمی آید .

* توجه* ثبت نام اتباع خارجی ممنوع می باشد.  ثبت نام با مدرک پایه کارشناسی ناپیوسته به کارشناسی ناپیوسته   ممنوع می باشد