بسمه تعالی

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند سر فصلدرس تربیت بدنی عمومی 1 و 2 به شکل زیر تغییر یافته اند.

"درس تربیت بدنی " و  "ورزش"  جایگزین دروس "تربیت بدنیعمومی1"  و  "تربیت بدنیعموی2" شده اند.